ПЛАН РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

І. Нормативна база щодо роботи шкiльної бiблiотеки

1. Конституцiя України.2. Закон України «Про освiту».3. Закон України «Про бiблiотеку i бiблiотечну справу».
4. Положення про бiблiотеку загальноосвiтнього навчального закладу, наказ Мiнiстерства освiти України вiд 14.05.1999, № 139.
5. Iнструкцiя про порядок доставки, комплектування та облiк навчальної лiтератури № 1/9 - 217 вiд 15.06.1995.
6. Наказ Мiнiстерства освiти i науки України та Академії педагогiчних наук України вiд 16.07.2009 № 662/53 «Про проведення паспортизацiї бiблiотек загальноосвiтнiх навчальних закладiв державної та комунальної форм власностi».
7. Наказ Мiнiстерства культури i туризму України вiд 03.04.2007 № 22 «Про затвердження Iнструкцiї з облiку документiв, що знаходяться в бiблiотечних фондах».
ІI. Основнi завдання i напрямки роботи шкiльної бiблiотеки

Престиж, привабливість, важливість і потрібність бібліотеки безпосередньо залежать від переліку та якості послуг і комфортних умов, які вона надає користувачам. Ефективне забезпечення інформаційних потреб користувачів залежить від чіткого планування роботи, заходів та послуг, які надаються впродовж навчального року. Свою діяльність шкільна бібліотека проводить згідно з планом роботи, який є складовою частиною плану навчально-виховної роботи школи і затверджується директором навчального закладу. Бібліотека – структурний підрозділ школи, основна мета якого – забезпечення навчально-виховного процесу інформацією.

Планування – процес творчий і складний. План – це не тільки визначення конкретних завдань та основних показників, традиційних, інноваційних форм взаємодії бібліотеки й користувача, а й передбачення кінцевого результату діяльності та виявлення її ефективності.

Ось чому пріоритетними в роботі шкільної бібліотеки є вирішення таких завдань:

· допомога учням у оволодінні програмовими знаннями та їх закріпленні;

· виховувати в учнів бажання самостійно розширювати обсяг своїх знань;

· навчати школярів сприймати й аналізувати різні види і типи джерел інформації;

· сприяти розвиткові пізнавальних інтересів учнів, працювати над формуванням читацьких інтересів, інформаційної компетентності;

· удосконалювати навички інформаційно-бібліографічного обслуговування юних читачів;

· організовувати різноманітні види масової роботи з пропаганди книги: книжкових виставок, оглядів, бесід;

· проводити індивідуальну роботу з читачами;

· розвивати художні смаки й самостійність суджень учнів;

· виховувати національну свідомість, формувати громадянську позицію, моральні якості, розвивати культуру мовлення.

Свою діяльність бібліотека спрямовує на популяризацію книг серед дітей, формування їхнього світогляду, реальну допомогу кожній дитині в задоволенні особистих читацьких інтересів, потреб, запитів. Книга – постійне джерело знань, надбаних людством протягом багатьох віків, головний засіб навчання. Спілкування з книгою допомагає оволодіти певною сумою знань, засвоїти досвід попередніх поколінь, прилучає до культурних надбань та цінностей рідного народу, його звичаїв та традицій.

Важливу роль відіграє шкільна бібліотека в засвоєнні шкільної програми, організації навчальної діяльності та дозвілля дітей.

В 2013-2014 н.р. бібліотекар буде продовжувати працювати над поповненням бібліотечного фонду.

1. Популяризація діяльності бібліотеки

1. Екскурсії до бібліотеки.

2. Аналіз читацьких формулярів.

3. Складання індивідуальних списків читання.

4. Оформлення виставки формулярів кращих читачів.

5. Робота з читачами-боржниками.

2. Діяльність шкільної бібліотеки

2.1. Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів

1. Перегляд статей з часописів, газет, збірників

2. Перегляд бібліографічних списків, уміщених в окремих книжках.

3. Складання анотованих бібліографічних списків літератури, корисних ресурсів Інтернету.

4. Систематизація бібліотечного фонду.

5. Підбір та розміщення карток за індексами.

6. Створення тематичних картотек.

7. Створення «Систематичної картотеки для учнів 5-х-9-х класів».

8. Оформлення роздільників.

9. Вилучення з картотек карток на застарілі матеріали.

10. Перегляд та вивчення нової літератури.

14. Інформаційно-бібліографічне обслуговування вчителів, зокрема за матеріалами періодики.

15. Групове бібліографічне обслуговування:

а) інформація про нові надходження з різних галузей знань;

б) «Світ знає їх імена» (список літератури про видатних учених України).

2.2. Поточне комплектування

1. Перегляд каталогів видавництв з метою відбору видань для поповнення фонду шкільної бібліотеки (за наявності благодійних коштів), співпраця з відділом обмінного фонду ДНПБ ім. В. Сухомлинського.

2. Перегляд та аналіз незадоволених запитів користувачів.

3. Поповнення картотеки картками із поточного комплектування.

4. Поповнення фонду бібліотеки шляхом безпосереднього відбору видань у бібколекторі, книгарнях.

5. Оформлення передплати на періодичні видання.

2.3. Облік бібліотечного фонду

1. Прийняття творів друку за супровідними документами.

2. Прийняття творів друку без супровідних документів.

3. Ведення облікових документів про рух бібліотечного фонду.

4. Реєстрація, облік періодичних видань.

5. Вилучення творів друку з облікових документів за попередній рік.

2.4. Організація та ведення бібліотечних каталогів

1. Службовий алфавітний каталог:

• підбір карток за алфавітом для розстановки їх у каталозі;

• вилучення карток на книги, що вибули з бібліотеки;

• поточне редагування каталогу;

• написання роздільників.

2. Алфавітний читацький каталог:

• підбір карток за абеткою для розстановки їх у каталозі;

• вилучення карток на книги, що вибули з бібліотеки;

• редагування каталогу.

3. Систематичний каталог:

• підбір карток на нові надходження за індексами і алфавітом для розстановки їх у систематичний каталог;

• вилучення карток на книги, що вибули з бібліотеки;

• поточне редагування каталогу.

4. Алфавітний покажчик назв творів друку:

• підбір карток за абеткою;

• доповнення новими рубриками;

• ведення паспортів на каталоги, картотеки.

2.5. Вивчення складу і використання бібліотечного фонду

1. Вивчення складу книжкового фонду статистичним методом:

• рух літератури по книгах сумарного обліку;

• складання статистичного аналізу руху бібліотечних фондів;

• аналіз поточних надходжень.

2. Пропаганда та вивчення бібліотечного фонду:

• підбір книг для книжкових виставок, оглядів інформації (згідно зі шкільними програмами для позакласного читання);

• організація книжкових виставок «Нові книги», «Несправедливо забуті книги»;

• робота з відмовленнями.

2.6. Організація та зберігання бібліотечного фонду

1. Розстановка книг та періодичних видань в основному книгосховищі.

2. Підбір книг відповідно до інвентарних номерів.

2.7. Спiльна робота бiблiотеки школи та педагогiчного колективу щодо збереження фонду пiдручникiв:

Органiзацiя видачi та прийому пiдручникiв;

Робота з лiквiдацiї заборгованостi пiдручникiв;

Проведення бесiд з учнями, батьками по збереженню пiдручникiв;

Перевiрка стану пiдручникiв.


ІII. Дiяльнiсть шкiльної бiблiотеки щодо сприяння гуманiзацiї,

гуманiтаризацiї навчально-виховного процесу та духовного становлення школяра

Термін проведення Змiст роботи Примітки Вiдповiдальний
І семестр
1 2 – 6 вересня 1. Оформлення читацьких формулярiв у зв’язку з переформуванням класiв. 2. Забезпечення навчального процесу робочими навчальними планами, програмами, пiдручниками, навчально-методичною лiтературою. 3. Проведення рекомендацiйних бесiд з учнями пiд час видачi лiтератури. 4. Робота з документацією. Самоосвіта. 5. Художнє оформлення бібліотеки. 6. Індивідуальна робота з учнями-читачами. Бiблiотекар, класні керівники
2 9 – 13 вересня 1. Підбір матеріалів для оформлення виставок та тематичних поличок. 2. Робота з документацією. Самоосвіта. 3. Виставка-календар «Ювілейна сторінка (вересень)». 4.Віртуальна виставка до 115-річного ювілею від дня народження Наталії Михайлівни Ужвій (1898–1986), української актриси. У 1926–1936 рр. – актриса театру «Березіль». 5. Підбір матеріалів для проведення Всеукраїнського дня бібліотек та декадника шкільної бібліотеки. 6. Інфоблискавка «На хвилинку зупинись – на новинку подивись». 7. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 8. Робота з веб-сторінкою шкільної бібліотеки (поповнення та доопрацювання). Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
3 16 – 20 вересня 1. Віртуальна виставка «Мальовнича Україна» (105 років від дня народження І.Ф.Забашти (1908–1954), українського живописця, 115 років від дня народження П.М.Супоніна (1898–1990), українського живописця). 2. Робота з документацією. Самоосвіта. 3. Перевірка бібліотечного фонду. 4. Підготовка до оформлення щорiчної передплати на перiодичнi видання. Робота з каталогом періодичних видань на 2013 рік. 5. Підбір матеріалів для проведення Всеукраїнського дня бібліотек та декадника шкільної бібліотеки. 6. Підготовка до проведення Всеукраїнського дня бібліотек та декадника шкільної бібліотеки. 7. Індивідуальна робота з учнями-читачами. Бiблiотекар
4 23 – 27 вересня 1. Підбір матеріалів для оформлення виставок та тематичних поличок. 2. Складання інформаційних списків літератури для вчителів-предметників, підбір матеріалів до «Дня інформації для вчителів». 3. Робота з документацією. Самоосвіта. 4. Перевірка та облiк бiблiотечного фонду (сумарний та iндивiдуальний), технiчна обробка, каталогiзацiя, розмiщення видань. 5. Підготовка до оформлення щорiчної передплати на перiодичнi видання. Робота з каталогом періодичних видань на 2013 рік. 6. Проведення заходів до Всеукраїнського дня бібліотек (за окремим планом). 7. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 8. Санітарний день (п’ятниця). Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
5 30 вересня – 4 жовтня 1. Виставка-календар «Ювілейна сторінка (жовтень)». 2. Робота з документацією. Самоосвіта. 3. «День інформації для вчителів» (перший вівторок кожного місяця). 4. Перевірка та облiк бiблiотечного фонду (сумарний та iндивiдуальний), технiчна обробка, каталогiзацiя, розмiщення видань. 5. Підготовка до оформлення щорiчної передплати на перiодичнi видання. Робота з каталогом періодичних видань на 2014 рік. 6. Підготовка до проведення декадника шкільної бібліотеки. 7. Акція «Подаруй книгу бiблiотецi школи!». 8. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 9. Робота з веб-сторінкою шкільної бібліотеки (поповнення та доопрацювання). Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
6 7 – 11 жовтня 1. Робота з документацією. Самоосвіта. 2. Перевірка та облiк бiблiотечного фонду (сумарний та iндивiдуальний), технiчна обробка, каталогiзацiя, розмiщення видань. 3. Підготовка до оформлення щорiчної передплати на перiодичнi видання. Робота з каталогом періодичних видань на 2013 рік. 4. Декадник шкільної бібліотеки (за окремим планом). 5. Акція «Подаруй книгу бiблiотецi школи!». 6. Інфоблискавка «На хвилинку зупинись – на новинку подивись». 7. Індивідуальна робота з учнями-читачами. Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
7 14 – 18 жовтня 1 Робота з документацією. Самоосвіта. 2. Перевірка та облiк бiблiотечного фонду (сумарний та iндивiдуальний), технiчна обробка, каталогiзацiя, розмiщення видань. 3. Підготовка до оформлення щорiчної передплати на перiодичнi видання. Робота з каталогом періодичних видань на 2013 рік. 4. Бібліотечний урок «Ваше перше знайомство з бiблiотекою (1 кл.)»; 5. Акція «Подаруй книгу бiблiотецi школи!». 6. Індивідуальна робота з учнями-читачами. Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
8 21 – 25 жовтня 1. Робота з документацією. Самоосвіта. 2. Перевірка та облiк бiблiотечного фонду (сумарний та iндивiдуальний), технiчна обробка, каталогiзацiя, розмiщення видань. 3. Оформлення щорічної передплати на періодичні видання. 4. Акція «Подаруй книгу бiблiотецi школи!». 5. Бібліотечний урок «Автори та iлюстратори дитячих книг» (3-5 кл.); «Енциклопедiї, словники, довідники» (5-6 кл.). 6. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 7. Санітарний день (п’ятниця). Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
9 28 жовтня – 1 листопада (осінні канікули) 1. Підбір матеріалів для оформлення виставок та тематичних поличок. 2. Складання інформаційних списків літератури для вчителів-предметників, підбір матеріалів до «Дня інформації для вчителів». 3. Робота з документацією. Самоосвіта. 4. Перевірка та облiк бiблiотечного фонду (сумарний та iндивiдуальний), технiчна обробка, каталогiзацiя, розмiщення видань. 5. Акція «Подаруй книгу бiблiотецi школи!». 6. Бібліотечний урок «Довiдковий апарат бібліотеки» (7-8 кл.); «Культура читання, вмiння вибирати лiтературу» (9-11 кл.). 7. Індивідуальна робота з учнями-читачами. Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
10 4 – 8 листопада 1. Виставка-календар «Ювілейна сторінка (листопад)». 2. Робота з документацією. Самоосвіта. 3. «День інформації для вчителів» (перший вівторок кожного місяця). 4. Акція «Подаруй книгу бiблiотецi школи!». 5. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 6. Робота з веб-сторінкою шкільної бібліотеки (поповнення та доопрацювання). Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
11 11 – 15 листопада 1. Інфоблискавка «На хвилинку зупинись – на новинку подивись». 2. Робота з документацією. Самоосвіта. 3. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 5. Літературний калейдоскоп «Безмежний світ літератури для наймолодших » (1-4 класи). Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
12 18 – 22 листопада 1. Робота з документацією. Самоосвіта. 2. Робота з веб-сторінкою шкільної бібліотеки (поповнення та доопрацювання). 3. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 4. Ремонт книг. 5. Виставка «Відображення голодомору в українській літературі» (М.Куліш, У.Самчук, Ю.Яновський, В.Барка, І.Багряний, В.Захарченко та інші). Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
13 25 – 29 листопада 1. Підбір матеріалів для оформлення виставок та тематичних поличок. 2. Складання інформаційних списків літератури для вчителів-предметників, підбір матеріалів до «Дня інформації для вчителів». Створення електронних баз даних для вчителів-предметників. 3. Робота з веб-сторінкою шкільної бібліотеки (поповнення та доопрацювання). 4. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 5. Санітарний день (п’ятниця). 6. Віртуальна виставка до 235-річного ювілею від дня народження Григорія Федоровича Квітки–Основ’яненка (1778–1843), українського письменника. Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
14 2 – 6 грудня 1. Виставка-календар «Ювілейна сторінка (грудень)». 2. Робота з документацією. Самоосвіта. 3. «День інформації для вчителів» (перший вівторок кожного місяця). 4. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 5. Підбір матеріалів та підготовка до проведення «вечорниць». 6. Літературна сторінка «З журбою радість обнялась» (до 135-річного ювілею від дня народження Олександра Олеся (Олександра Івановича Кандиби) (1878–1944), українського поета, прозаїка, драматурга. Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
15 9 – 13 грудня 1. Робота з бібліотечним фондом. 2. Робота з документацією. Самоосвіта. 3. Інфоблискавка «На хвилинку зупинись – на новинку подивись». 4. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 5. Підбір матеріалів та підготовка до проведення «вечорниць». Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
16 16 – 20 грудня 1. Робота з документацією. Самоосвіта. 2. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 3. Українські вечорниці в бібліотеці «Народний календар». 4. Перевірка стану збереження підручників (за окремим графіком). Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
17 23 – 27 грудня 1. Підбір матеріалів для оформлення виставок та тематичних поличок. 2. Складання інформаційних списків літератури для вчителів-предметників, підбір матеріалів до «Дня інформації для вчителів». 3. Робота з документацією. Самоосвіта. 4. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 5. Санітарний день (п’ятниця). Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
18 30 грудня – 10 січня (зимові каніули) 1. Виставка-календар «Ювілейна сторінка (січень)». 2. Робота з документацією. Самоосвіта. 3. «День інформації для вчителів» (перший вівторок кожного місяця). 4. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 5. Ремонт книг. Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
ІІ семестр
19 13 – 17 січня 1. Робота з бібліотечним фондом. 2. Робота з документацією. Самоосвіта. 3. Інфоблискавка «На хвилинку зупинись – на новинку подивись». 4. Індивідуальна робота з учнями-читачами. Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
20 20 – 24 січня 1. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 2. Робота з документацією. Самоосвіта. 3. Підбір матеріалів та підготовка до Тижня казки в початковій школі. 4. Санітарний день (п’ятниця). Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
21 27 – 31 січня 1. Підбір матеріалів для оформлення виставок та тематичних поличок. 2. Складання інформаційних списків літератури для вчителів-предметників, підбір матеріалів до «Дня інформації для вчителів». Створення електронних баз даних для вчителів-предметників. 3. Робота з документацією. Самоосвіта. 4. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 5. Підбір матеріалів та підготовка до Тижня казки в початковій школі. Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
22 3 – 7 лютого 1. Виставка-календар «Ювілейна сторінка (лютий)». 2. Робота з документацією. Самоосвіта. 3. «День інформації для вчителів» (перший вівторок кожного місяця). 4. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 5. Тиждень казки в початковій школі (за окремим планом). Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
23 10 – 14 лютого 1. Робота з бібліотечним фондом. 2. Робота з документацією. Самоосвіта. 3. Інфоблискавка «На хвилинку зупинись – на новинку подивись». 4. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 5. Ремонт книг. Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
24 17 – 21 лютого 1. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 2. Робота з документацією. Самоосвіта. 3. Перевірка стану збереження підручників (за окремим графіком). 4. Літературні хвилинки «Плекайте мову». 5. Санітарний день (п’ятниця). Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
25 24 – 28 лютого 1. Підбір матеріалів для оформлення виставок та тематичних поличок. 2. Складання інформаційних списків літератури для вчителів-предметників, підбір матеріалів до «Дня інформації для вчителів». Створення електронних баз даних для вчителів-предметників. 3. Робота з документацією. Самоосвіта. 4. Індивідуальна робота з учнями-читачами. Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
26 3 – 7 березня 1. Виставка-календар «Ювілейна сторінка (березень)». 2. Робота з документацією. Самоосвіта. 3. «День інформації для вчителів» (перший вівторок кожного місяця). 4. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 5. Підбір матеріалів та підготовка до проведення Тижня дитячої та юнацької книги. Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
27 10 – 14 березня 1. Робота з документацією. Самоосвіта. 2. Інфоблискавка «На хвилинку зупинись – на новинку подивись». 3. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 4. Підготовка до проведення Тижня дитячої та юнацької книги. Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки
28 17 – 21 березня 1. Робота з бібліотечним фондом. 2. Робота з документацією. Самоосвіта. 3. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 4. Тиждень дитячої та юнацької книги (за окремим планом). Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки
29 24 – 28 березня (весняні канікули) 1. Підбір матеріалів для оформлення виставок та тематичних поличок. 2. Складання інформаційних списків літератури для вчителів-предметників, підбір матеріалів до «Дня інформації для вчителів». Створення електронних баз даних для вчителів-предметників. 3. Робота з документацією. Самоосвіта. 4. Ремонт книг. 5. Санітарний день (п’ятниця). Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки
30 31 березня – 4 квітня 1. Виставка-календар «Ювілейна сторінка (квітень)». 2. Робота з документацією. Самоосвіта. 3. «День інформації для вчителів» (перший вівторок кожного місяця). 4. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 5. Весела перерва «І сміх, і гріх». Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки,
31 7 – 11 квітня 1. Інфоблискавка «На хвилинку зупинись – на новинку подивись». 2. Робота з документацією. Самоосвіта. 3. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 4. Ремонт книг. Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки,
32 14 – 18 квітня 1. Робота з бібліотечним фондом. 2. Робота з документацією. Самоосвіта. 3. Інфоблискавка «На хвилинку зупинись – на новинку подивись». 4. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 5. Цікаві хвилинки «Мандруємо у світ природи». Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
33 21 – 25 квітня 1. Підбір матеріалів для оформлення виставок та тематичних поличок. 2. Віртуальна виставка «Чорнобиль – трагедія людства». 3. Складання інформаційних списків літератури для вчителів-предметників, підбір матеріалів до «Дня інформації для вчителів». 4. Робота з документацією. Самоосвіта. 5. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 6. Санітарний день (п’ятниця). Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
34 28 квітня – 2 травня 1. Виставка-календар «Ювілейна сторінка (травень)». 2. Бібліотечний урок «Книги, що розповідають про Велику Вітчизняну війну». 3. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 4. Створення електронних баз даних для вчителів-предметників. Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки
35 5 – 9 травня 1. Робота з документацією. Самоосвіта. 2. Фотовиставка «Мама, матінка, матуся». 3. «День інформації для вчителів» (перший вівторок кожного місяця). 4. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 5. Ремонт книг. Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
36 12 – 16 травня 1. Інфоблискавка «На хвилинку зупинись – на новинку подивись». 2. Робота з документацією. Самоосвіта. 3. Індивідуальна робота з учнями-читачами. Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки
37 19 – 23 травня 1. Робота з бібліотечним фондом. 2. Робота з документацією. Самоосвіта. 3. Індивідуальна робота з учнями-читачами. 4. Організація збирання підручників наприкінці навчального року. Складання графіку здачі підручників. 5. Санітарний день (п’ятниця). Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки, вчителі-предметники
38 26 травня – 16 червня 1. Робота з документацією. 2. Робота з бібліотечним фондом. 3. Ремонт книг. Бiблiотекар, актив шкільної бібліотеки
Кiлькiсть переглядiв: 1620

Коментарi

 • Buy Essay Paper

  2018-02-26 06:19:51

  essays persuasive essays essays [url=http://essays.store]essays george orwell[/url]...

 • Cash Advance

  2018-02-09 00:51:57

  personal loans cheap personal loans personal loans unsecured [url=http://personalloans.store]credit personal loans[/url]...

 • Get A Loan

  2018-02-06 06:01:58

  personal loans unsecured payday loans mn personal loans [url=http://personalloans.store]personal loans[/url]...